საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი გილოცავთ სასწავლო წლის დაწყებას!

სასწავლო ცხრილები

სასწავლო ცხრილების სანახავად დაკლიკეთ აქ

გზამკვლევი პირველკურსელთათვის

ძვირფასო სტუდენტებო, საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში სასწავლო პროცესი დაიწყება:

25 სექტემბერს - ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამების, ბაკალავრიატის სწავლების პირველი-მეოთხე წლის, მაგისტრატურის სწავლების მეორე წლის, დოქტორანტურის სწავლების მეორე და მესამე წლის სტუდენტებისათვის, აგრეთვე დამატებითი სემესტრების ყველა სტუდენტისათვის;

2 ოქტომბერს - მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის პირველი სემესტრის სტუდენტებისათვის.

სააუდიტორიო მეცადინეობების ცხრილები საგანმანათლებლო პროგრამებისა და სასწავლო ჯგუფების მიხედვით, განთავსებულია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე, gtu.ge  რუბრიკაში „სტუდენტს“ ® “სწავლება“ ® „ცხრილები“ – https://leqtori.gtu.ge. ასევე, ცხრილებზე წვდომა ელექტრონული სწავლების პლატფორმა, elearning.gtu.ge-ის მთავარი გვერდიდანაც შესაძლებელია.

უნივერსიტეტში სწავლის პერიოდში, სტუდენტებს შესაძლებლობა ეძლევათ ისარგებლონ შემდეგი ელ-სერვისებით:

 • gmail.com-ზე შექმნილი სტუ-ს ელ-ფოსტა. თითოეულ სტუდენტს გადაეცა ელექტრონული საფოსტო მისამართი, რომელიც განთავსებულია Google Workspace-ის პლატფორმაზე. საფოსტო სერვისთან ერთად, შესაძლებელია 20GB „ღრუბლოვანი დისკით“ (Google Drive), რეალურ დროში კოლაბორაციის სისტემებით და სხვა ონლაინ სერვისებით სარგებლობა.
 • vici.gtu.ge -  სასწავლო პროცესის მართვის ელექტრონული სისტემა, საიდანაც თითოეულ სტუდენტს შეუძლია პირადი ინფორმაციის მოძიება (სასწავლო და ფინანსური), საგანმანათლებლო პროგრამის გაცნობა და სხვა.
 • elearning.gtu.ge - ელექტრონული სწავლების საუნივერსიტეტო პლატფორმაა, სადაც განთავსებულია სასწავლო პროგრამით გათვალისწინებული კურსების ელექტრონული რესურსები (ელექტრონული სალექციო მასალა, პრეზენტაციები, დავალებები და ა.შ.). elearning.gtu.ge-ზე განთავსებულია რუბრიკა – „ინსტრუქციები სტუდენტებისთვის“.
 • testing.gtu.ge - საუნივერსიტეტო საგამოცდო ტესტირების პლატფორმა. ამ პლატფორმაზე სტუდენტები გამოცდებს აბარებენ ცხრილით განსაზღვრულ საგნებში.

თქვენ გადმოგეცათ უნივერსიტეტის ელ-ფოსტის მისამართი და სტანდარტული პაროლი. გთხოვთ, პირველი ავტორიზაციის შემდგომ, შეცვალოთ პაროლი.

პლატფორმებზე vici.gtu.geelearning.gtu.getesting.gtu.ge  ავტორიზაციის გასავლელად, ველში – სახელი (Username) უნდა შეიყვანოთ უნივერსიტეტის მიერ თქვენთვის მონიჭებული ელექტრონული ფოსტის მისამართი, ხოლო ველში პაროლი (Password) – თქვენი პირადი ნომერი.

ელექტრონულ ფოსტაში, ასევე პლატფორმებზე vici.gtu.ge, elearning.gtu.ge და  testing.gtu.ge პაროლის (Password) შენახვაზე პასუხისმგებლობა ეკისრება სტუდენტს.

 

ფაკულტეტები

ეწვიეთ ვებგვერდს

სამშენებლო ფაკულტეტი


დეკანი გვიშიანი ზურა
მენეჯერი ზაალ ცინაძე
I კორპუსი, კოსტავას 68
ეწვიეთ ვებგვერდს

ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტი


დეკანი ელენე შატაკიშვილი
მენეჯერი თემურ ბელია
VIII კორპუსი, კოსტავას 75
ეწვიეთ ვებგვერდს

სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტი


დეკანი ანზორ აფშილავა
მენეჯერი ნიაზ ჯიქია
III კორპუსი, კოსტავას 77
ეწვიეთ ვებგვერდს

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტი


დეკანი ნუგზარ წერეთელი
მენეჯერი რატი გურგენიძე
II კორპუსი, კოსტავას 67
ეწვიეთ ვებგვერდს

სატრანსფორტო სისტემებისა და მექანიკის ინჟინერიის ფაკულტეტი


დეკანი ოთარ გელაშვილი
მენეჯერი გოლეთიანი გია
I კორპუსი, კოსტავას 68
ეწვიეთ ვებგვერდს

არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტი


დეკანი ნინო იმნაძე
მენეჯერი ნინო გობეჯიშვილი
I კორპუსი, კოსტავას 68
ეწვიეთ ვებგვერდს

სამართლისა და საერთაშორისო ფაკულტეტი


დეკანი ირაკლი გაბისონია
მენეჯერი ანა ფუტკარაძე
VI კორპუსი, კოსტავას 77
ეწვიეთ ვებგვერდს

ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტი


დეკანი რუსუდან ქუთათელაძე
მენეჯერი ავთანდილ ადეიშვილი
VI კორპუსი, კოსტავას 77
ეწვიეთ ვებგვერდს

საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და
სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი


დეკანი ვანო ჯაგოდნიშვილი
მენეჯერი ირინე მამალაძე
VI კორპუსი, კოსტავას 77
ეწვიეთ ვებგვერდს

ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტი


დეკანი თამარ ლომინაძე
მენეჯერი ზაზა ბუაჩიძე
მის. VI კორპუსი, კოსტავას 77
ეწვიეთ ვებგვერდს

დიზაინის საერთაშორისო სკოლა


დეკანი ნინო ახობაძე
მენეჯერი ნინო ახობაძე
VIII კორპუსი, კოსტავას 75

ელ.სახელმძღვანელოები

ელ.სახელმძღვანელოები იხილეთ ბმულზე

 

  

 

  

სტუდენტური დაზღვევა

სტუდენტური დაზღვევა მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაზღვევის სახელმწიფო პროგრამის ერთ-ერთი მიმართულებაა, რომელიც ემსახურება სტუდენტს.

ჯანმრთელობის დაზღვევის სახელმწიფო პროგრამით „სტუდენტი“ განისაზღვრება, როგორც: საქართველოს მოქალაქე, რომელიც „უმაღლესი განათლების შესახებ" საქართველოს კანონითა და უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების წესდებით განსაზღვრული წესით ჩაირიცხა და სწავლობს ავტორიზებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ბაკალავრიატის, მაგისტრატურის, ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის გასავლელად; ასევე საქართველოს მოქალაქე პროფესიული სტუდენტი, რომელიც სწავლობს „პროფესიული განათლების შესახებ" საქართველოს კანონით განსაზღვრული პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის მე-4 და მე-5 საფეხურებზე და ის პირები, რომლებიც სწავლობენ პროფესიული უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამით.

შესაბამისად, სტუდენტური დაზღვევა საქართველოს მოქალაქე ყველა სტუდენტზე ვრცელდება. მონაცემებს ჩარიცხული სტუდენტების შესახებ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი უნიფიცირებულად გადასცემს ჯანმრთლობისდაზღვევისსახელმწიფოპროგრამას.

ნებისმიერ სტუდენტს, საჭიროების მიხედვით, შეუძლია ისარგებლოს სტუდენტური დაზღვევით.

გარდა ამისა, სტუდენტს შეუძლია კლინიკა ტერიტორიული ნიშნით ან სასურველი ექიმებიდან გამომდინარე შეარჩიოს და სტუდენტური დაზღვევა შერჩეულ კლინიკაში გაააქტიუროს.
დაზღვევით სტუდენტს ეკუთვნის შემდეგი სახის უფასო სამედიცინო მომსახურებები:
ყველა სისტემის ექოსკოპია, ყველა სისტემის რენტგენოგრაფია-რენტგენოსკოპია, ყველა სპეციალისტის კონსულტაცია, ოჯახის ექიმის მომსახურება როგორც ადგილზე, ისე ბინაზე გამოძახებით, სისხლის საერთო ანალიზი, შარდის საერთო ანალიზი, ლიპიდური ცვლა, კრეატინინი, ქოლესტერინი, გლუკოზა, ფარულ სისხლდენაზე განავლის ანალიზი, ელექტროკარდიოგრამა, გადაუდებელი 100% და გეგმიური ოპერაციები 80%.

სამედიცინო მომსახურების შესახებ დეტალური ინფორმაცია იხილეთ აქ როგორ განისაზღვრება სადაზღვევო პერიოდი სტუდენტებისათვის?

სტუდენტებისათვის სადაზღვევო პერიოდი განისაზღვრება სწავლის საფეხურების შესაბამისად:

 • პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის მე-4 და მე-5 საფეხურებისა და პროფესიული უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტებისთვის – 36 თვე;
 • ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტებისთვის – 48 თვე;
 • მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტებისთვის – 24 თვე;
 • ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტებისთვის – 12 თვე;

რა შემთხვევაში წყდება დაზღვევის მოქმედება?

 • სადაზღვევო პერიოდის დასრულებისას;
 • დაზღვეული პირის გარდაცვალებისას;
 • სტუდენტის მხრიდან დაზღვევაზე უარის თქმისას;
 • თუ სტუდენტი იმყოფება პატიმრობის ან თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებაში;
 • თუ სტუდენტს შეუწყდა ან შეუჩერდა სტატუსი, გარდა იმ შემთხვევებისა, როცა სტატუსის შეჩერება დაკავშირებულია ორსულობასთან, მშობიარობასთან, ბავშვის მოვლასა და ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან, არაუმეტეს 1 კალენდარული წლისა.

სტუდენტის სტატუსის აღდგენის შემთხვევაში გაგრძელდება თუ არა სტუდენტური დაზღვევა?

სტუდენტის სტატუსის აღდგენის შემთხვევაში, სადაზღვევო პერიოდი გაგრძელდება მომდევნო თვის პირველი რიცხვიდან, თუმცა ჯამურად, დაზღვევის მოქმედების ვადა ვერ იქნება სწავლის შესაბამისი საფეხურისათვის განსაზღვრულ სადაზღვევო პერიოდზე მეტი.

სტუდენტური ბარათები

სად და როდის შეძლებთ სტუდენტური ID ბარათისა და სტუდენტური სამგზავრო ბარათის, იგივე STUDENT CARD-ის აღებას

ბარათის მეშვეობით სტუდენტებს შეუძლიათ ისარგებლონ სხვადასხვა სახის ფასდაკლებით, როგორც სახელმწიფო სტრუქტურებში ისე კერძო კომპანიებში. მაგალითად, ტრანსპორტით მგზავრობისას (ავტობუსი, რკინიგზა) ინტერნეტით და მობილური ტელეფონებით სარგებლობისას, ასევე კომპიუტერული ტექნიკის შეძენისას და კულტურულ და გასართობ (კინო, თეატრი, მუზეუმები, წიგნის მაღაზიები და სხვა) ცენტრებში. სტუდენტური ბარათი ასევე მოქმედებს კვების ობიექტებში, სპორტულ-გამაჯანსაღებელ ცენტრებში და სხვადასხვა ტიპის სავაჭრო დაწესებულებებსა და კომპანიებში.

 1. როდიდან არის შესაძლებელი სტუდენტური ID ბარათის აღება?
  როგორც კი საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო იუსტიციის სახლს მიაწოდებს სტუდენტის სტატუსის მქონე პირთა ერთიან სიას.
 2. ვის შეუძლია მიიღოს სტუდენტური ID ბარათი?
  სტუდენტური ID ბარათის მიღება შეუძლია აქტიური სტატუსის მქონე სტუდენტს, რომელიც სწავლობს ავტორიზებულ უნივერსიტეტში ბაკალავრიატის, მაგისტრატურის, დოქტორანტურის და ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამებზე.
 3. სად უნდა აიღოთ სტუდენტური ID ბარათი?
  სტუდენტური ID ბარათის მისაღებად უნდა მიმართოთ იუსტიციის სახლს.
 4. რა შემთხვევაში ვერ აიღებთ სტუდენტურ ID ბარათს?
  თუ სტუდენტის სტატუსი შეჩერებული ან შეწყვეტილი გაქვთ.
 5. სად უნდა აიღოთ სტუდენტური სამგზავრო ბარათი, იგივე STUDENT CARD?
  საქართველოს ბანკის ნებისმიერ ფილიალში ან საქართველოს ბანკის ონლაინ გვერდის დახმარებით.
 6. რა არის საჭირო იმისთვის რომ მიიღოთ STUDENT CARD-ი ბანკში?
  როგორც წესი, ბარათის მისაღებად საჭიროა თქვენი პირადობის მოწმობა და საკონტაქტო ინფორმაცია.
 7. როდიდან შეძლებთ STUDENT CARD-ის მიღებას?
  როგორც კი ხელშეკრულების საფუძველზე ჩაირიცხებით უნივერსიტეტში და უნივერსიტეტი განახლებულ სტუდენტთა ბაზებს მიაწვდის საქართველოს ბანკს.

ხშირად დასმული შეკითხვები

ხშირად დასმული შეკითხვები იხილეთ მოცემულ ბმულზე